20 okt. 2023

Schenken aan uw dierbaren en toch de controle behouden: hoe pakt u dat aan?

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Schenkt u een huis aan uw kind, met voorbehoud van vruchtgebruik, dan hebt u na de schenking het recht om van de woning te genieten. Dat kan door er zelf in te wonen, maar ook door bijvoorbeeld de huurinkomsten op te strijken. Ook als u een schenking doet via een beleggingsverzekering, kunt u het vruchtgebruik behouden. In dat geval hebt u recht op de opbrengsten ervan.

Conventioneel beding van terugkeer

Via een schenking aan uw kind wil u hen een vliegende start geven in het leven. Maar wat als Murphy toeslaat en uw zoon of dochter vóór u overlijdt? De schenking keert dan volgens de huidige wetgeving automatisch naar u terug als de geschonken goederen nog in het vermogen van uw kind zitten én als uw kind zelf geen kinderen heeft. Heeft uw zoon of dochter wel zelf al één of meerdere kinderen, dan is er van een automatische terugkeer geen sprake en komt het geschonken goed in de nalatenschap van uw kind terecht. Om discussies te vermijden, kunt u hierop anticiperen door een conventioneel beding van terugkeer op te nemen in uw schenking. Sterft uw kind vóór u, dan keert het geschonken goed sowieso naar uw vermogen terug, zonder dat hierop successierechten betaald moeten worden.

Uitsluiting uit de huwgemeenschap

U wil schenken aan uw kinderen, maar wil absoluut vermijden dat uw schoonzonen en - dochters rechten kunnen laten gelden op de schenking in geval van een scheiding of overlijden. Dan kunt u een uitsluitingsclausule toevoegen aan de schenking. Die stelt dat de begiftigde, in dit geval uw kinderen, het geschonken goed niet in een huwgemeenschap mogen onderbrengen, tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt. Bovendien kunt u dit ook uitbreiden tot de vruchten van het geschonken goed. Doorgaans vervalt deze clausule als de schenker overlijdt. Schenking met last

Om u een zekere inkomensgarantie te bieden, kunt u aan uw schenking een last koppelen.. Dat is een verplichting die u oplegt aan de begunstigde om jaarlijks een bepaald bedrag of percentage aan u uit te keren. Dit wordt doorgaans optioneel geformuleerd, waardoor u elk jaar kan beslissen of u zich op de last wenst te beroepen. Stel, u schenkt via een beleggingsverzekering een bedrag van € 250.000 aan uw kind. Daarbij stelt u de voorwaarde dat hij/zij elk jaar 3% van het geschonken bedrag aan u uitkeert. Als uw kind dit niet nakomt, kan de schenking ontbonden worden wegens niet-naleving van de voorwaarden.

Verbod tot vervreemding

U kunt aan de begiftigde een verbod opleggen om het geschonken goed te verkopen of op zijn beurt aan iemand anders te schenken. Belangrijk is wel dat zo’n clausule enkel aanvaard wordt als die beperkt is in de tijd (bijvoorbeeld tot uw overlijden) en wanneer die een rechtmatig belang dient.

Maatwerk

Wanneer u schenkt, is het cruciaal dat uw schenking juist en gedetailleerd beschreven wordt, met clausules die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Uw verwachtingen bepalen immers hoe de schenking er precies moet uitzien. Het gaat dus steeds om maatwerk. Laat u hiervoor steeds begeleiden door specialisten.

Meer weten?

Wil u graag meer ontdekken over de mogelijkheden om te schenken en oplossingen om een bepaalde mate van controle te behouden? Schrijf u dan zeker in voor één van onze twee gratis infosessies over dit onderwerp. Schrijf u meteen in!


VIDEO SUCCESSIEPLANNING
share this post on